Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete

Nabídka pracovní pozice učitele

V současné době jsou úvazky pro školní rok 2021/2022 uzavřeny.

Základní škola přijme do svých řad pro školní rok 2022/23 kvalifikovanou učitelku nebo učitele (včetně absolventů nebo studentů závěrečných ročníků magisterského studia) s aprobací:

Strukturovaný životopis zasílejte na skola@zsph.cz.

Nabízíme přátelské pracovní prostředí, možnost profesního růstu a sebevzdělávání, dobrou dopravní dostupnost, plný úvazek, dvanáctou platovou třídu a osobní ohodnocení.

Důležité upozornění:

Během letních prázdnin od 1. 7. 2021 - 31. 8. 2021 je přerušena činnost školní družiny.


Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Třídní schůzky se budou konat 23. 6. 2021 v 16:00.


Mimořádné opatření MZd k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021

Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (přestávky, příchod a odchod ze třídy...) zůstává stejný režim jako doposud.


Informace k vydávání potvrzení o negativním výsledku testu (výňatek z manuálu MŠMT platného od 3. 5. 2021)

Informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.


Volby do Školské rady se konaly 19. 5. 2021. Protokol o průběhu a výsledku hlasování.


Od 24. 5. 2021 probíhá prezenční výuka 1. i 2. stupně běžným způsobem.

MŠMT vydalo právní oporu k testování a režimovým opatřením ve školách.

Školní družina i jídelna budou v provozu v běžném režimu pro děti přítomné ve škole, žáci, kteří se vzdělávají distančně, nadále mohou vyzvedávat obědy na rampě školní jídelny dle harmonogramu. 

Na základě mimořádného opatření MZD mohou do školy vstoupit děti pouze v případě, že:

  • nemají žádné příznaky respiračních onemocnění nebo COVID19

  • podstoupily neinvazivní antigenní testování ve škole

  • mají řádně zakrytá ústa (respirátor, chirurgická rouška) po celou dobu přítomnosti ve škole

  • pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování nebo odmítání nošení roušky, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle školského zákona. Škola v rámci možností poskytne přiměřenou formu studijní podpory – zadávání úkolů, pracovní listy…

  • žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Kdo nemusí být testován:

  • žák, který předloží lékařské potvrzení o prodělání COVID19, ukončil izolaci a od prvního pozitivního testu u něj neuběhla doba delší než 90 dní

  • žák, který předloží negativní výsledek AG nebo PCR testu, provedeného poskytovatelem zdravotních služeb, ne staršího než 48 hodin (rodiče mají možnost otestovat si dítě ve zdravotnickém zařízení jinou preferovanou metodou, např. kloktacím testem)

  • žák, který má vystavený certifikát MZd o provedení očkování proti COVID19 a od aplikace poslední dávky uběhlo 14 dní (v případě, že bude umožněno očkování dětí)

Postup školy v případě pozitivního testu

  • při testování bude oddělen pouze pozitivně testovaný žák, zbytek třídy pokračuje ve výuce, pokud KHS nerozhodne jinak

  • zákonný zástupce je povinen informovat dětského lékaře (zákonný zástupce obdrží od školy potvrzení o pozitivním výsledku testu)


Stravování

Od 24.5. 2021 jsou automaticky přihlášeni všichni strávníci 1. - 9. tříd na oběd již ve škole. (končí rotace)

V případě prvního dne nemoci, nebo náhlé neúčasti ve škole je možno oběd odebrat do nosiče v 11 hod zezadu jídelny od rampy.

Radka Petrželková, vedoucí ŠJ


Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2021/2022

Všechny děti byly přijaty. Upozorňujeme, že podklady pro odklad školní docházky je nutné dodat do školy do 31. 5. 2021.


Změna hesel k Office 365

Dnes, 5. 10. 2020, byla všem žákům školy změněna hesla pro přihlašování do Office 365 (Teams, pošta, cloud). Důvodem je příprava na distanční výuku a generování hesel pro žáky prvních ročníků. Postup k přihlášení a nové heslo najdete v Bakalářích na nástěnce. Děkujeme za pochopení.

 

Aktuální informace