Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete

Zásady zpracování osobních údajů

Informace pro subjekty osobních údajů

Vážení rodiče,

Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů vás za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu článku 12 a článku 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů … (dále jen „obecné nařízení GDPR“) tímto informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů vašich a vašich dětí, o vašich právech a způsobech jejich uplatnění.

Snažíme se o náležitou přehlednost a srozumitelnost této informace. Pokud se však stane, že některé užívané výrazy jsou pro vás neznámé nebo nesrozumitelné, neváhejte se obrátit na našeho pověřence na ochranu osobních údajů.

Subjektem osobních údajů v tomto textu jsou míněni jak žáci, rodiče, tak jiní zákonní zástupci.

Správce osobních údajů:

Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: M. Pujmanové 17/1151, Havířov-Šumbark

IČO: 48805475

telefon: +420 596 831 005

ID datové schránky: 29hfd82

e-mail: skola@zsph.cz

(dále jen „správce“)

 

Správce osobních údajů je tím, kdo nese odpovědnost za správné zacházení s vašimi osobními údaji, které mu byly svěřeny.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

statutární město Havířov

se sídlem: Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

IČO: 002 97 488

zodpovědná osoba: Ing. Nadja Stoschek

telefon: +420 596 803 438

e-mail: poverenec@havirov-city.cz

(dále jen „pověřenec“)

Jaké osobní údaje a pro jaké účely se ve škole zpracovávají?

Účelem zpracování osobních údajů je především zajištění předškolního vzdělávání, dle  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).

 1. Osobní údaje zpracovávané na základě zákonného zmocnění:

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Osobní údaje dětí:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • datum narození
 • místo narození
 • státní občanství
 • místo trvalého pobytu (ulice, č. p., obec, PSČ)
 • zdravotní stav (údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na vzdělávání)
 • údaje o znevýhodnění
 • údaje o mimořádném nadání
 • údaje o podpůrných opatřeních
 • údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 • údaj o zdravotní pojišťovně
 • škola
 • třída

Osobní údaje o zákonných zástupcích dětí:

 • jméno a příjmení, titul
 • místo trvalého pobytu (ulice, č. p., obec, PSČ)
 • kontaktní údaje (telefon, mobilní telefon, e-mail)
 • bankovní spojení

Údaje jsou získávány ze zápisního listu ZŠ. Jsou ve škole zpracovávány a uchovávány v písemné podobě a elektronicky prostřednictvím k tomu určeném software na zabezpečeném serveru po dobu docházky žáka do ZŠ, a dále po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem, na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

 1. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zákonného zástupce dítěte:

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů

Škola pořizuje portrétní fotografie žáků, které pak zveřejňuje:

 • na internetových stránkách školy,
 • ve zprávách o činnosti školy,
 • na plakátech školy,
 • v dalších propagačních materiálech školy,
 • na sociálních sítích.
 1. Osobní údaje zpracované na základě splnění veřejného zájmu

Čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

Škola pořizuje a zveřejňuje fotografie, audio a videozáznamy z akcí pořádaných školou. Škola zveřejňuje výtvarné práce dětí s případným uvedením jména a příjmení:

 • na internetových stránkách školy,
 • na výstavách výtvarných prací ve škole,
 • na soutěžích, jichž se škola účastní,
 • v katalogu a propagačních materiálech.
 1. Osobní údaje zpracované pro účely oprávněných zájmů správce

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

Ochrana majetku, života a zdraví osob prostřednictvím kamerového systému u vstupu do budovy a prostorách šaten.

Komu jsou osobní údaje dále předávány?

Osobní údaje mohou být zpracovávány vedle správce také dalšími příjemci na základě zákona nebo na základě smlouvy. 

Například:

 • Kontrolní orgány (např. Česká školní inspekce, Ministerstvo školství, zřizovatel)
 • Odbor sociálně-právní ochrany dětí
 • Orgány činné v trestním řízení (soudy, Policie české republiky)
 • Provozovatelé ubytovacích zařízení

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu článku 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

Jaká máte práva jako subjekt osobních údajů?

Úplný výčet všeobecných informací, které správce poskytuje při shromažďování osobních údajů, lze nalézt v článcích 13 a 14 obecného nařízení GDPR.

Mezi další Vaše práva, která jsou mnohdy založena na podání žádosti, patří:

 • právo na přístup k osobním údajům (článek 15 obecného nařízení GDPR),
 • právo na opravu, resp. doplnění (článek 16 obecného nařízení GDPR),
 • právo na výmaz (článek 17 obecného nařízení GDPR),
 • právo na omezení zpracování (článek 18 obecného nařízení GDPR),
 • právo na přenositelnost údajů (článek 20 obecného nařízení GDPR), 
 • právo vznést námitku (článek 21 obecného nařízení GDPR),
 • právo na odvolání souhlasu (článek 7 obecného nařízení GDPR),
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů (článek 34 obecného nařízení GDPR),
 • právo podat stížnost (článek 77 obecného nařízení GDPR),
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními, či   obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování – Správce tuto formu zpracování neprovádí.

Ad 1) Co se rozumí přístupem k osobním údajům?

Přístupem k osobním údajům se rozumí vaše právo na základě žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace:

 • účel/y zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu - Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od vás.

Pokud Správce o vás žádné údaje nezpracovává, poskytne vám informaci, že vaše osobní údaje nezpracovává.

Ad 2) Co když jsou údaje nepřesné?

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. Pokud se domníváte, že správce zpracovává o vás nepřesné údaje, upozorněte jej na to. Povinností správce je, pokud mu oznámíte, že požaduje opravu svých osobních údajů, se vaší žádostí zabývat.

Ad 3) Co znamená právo být zapomenut?

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost správce zlikvidovat vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • Odvolali jste souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • Vznesli jste námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání vašich osobních údajů. Právo na výmaz se neuplatní:

 • v případech, je-li zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, nebo pro splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V případě žádosti o výmaz budete vždy informováni, zda k výmazu došlo, v případě že ne, tak z jakého důvodu se tak nestalo.

Ad 4) Co znamená právo na omezení zpracování?

Máte právo na omezení zpracování svých osobních údajů správcem v případě:

 • že popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 • že jste vznesli námitku proti zpracování, a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody,
 • že zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz svých osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • kdy správce již vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy požadujete (pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků) jejich omezené zpracování.

Ad 5) Co znamená právo na přenositelnost údajů?

Právo na přenositelnost je nové právo, kdy za níže uvedené podmínky*, můžete získat své osobní údaje, které jste správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci.

Zároveň máte právo i na to, aby správce předal vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

*Podmínka k uplatnění práva na přenositelnost - musí jít o zpracování založené na vašem souhlasu či za účelem plnění smlouvy.

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Ad 6) Kdy lze vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které jsou správcem zpracovávány na základě těchto právních důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů třetí strany.

Správce vaše osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud neprokáže:

 • že má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami,
 • že je zpracovává pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Ad 7) Kdy můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů?

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu je dobrovolné a proto svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně u správce osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena předchozí zákonnost zpracování.

Ad 8) Kdy budete informován o porušení zabezpečení osobních údajů?

Máte právo podle článku 34 obecného nařízení GDPR  být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody.

Ad 9) Kde můžete podat stížnost na domnělé porušení obecného nařízení GDPR?

Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, v případě, že se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů bylo porušeno obecné nařízení GDPR.

Jakým způsobem můžete podat žádost k uplatnění výše uvedených práv v pořad. čís. 1 - 6?

Žádost na uplatnění práva můžete správci nebo pověřenci doručit těmito způsoby:

 • v elektronické podobě do datové schránky správce: 29hfd82, v elektronické podobě na elektronickou adresu správce: skola@zsph.cz, nebo na kontaktní e-mailovou adresu pověřence: poverenec@havirov-city.cz.
 • v listinné podobě doručit prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně na adresu správce: M. Pujmanové 17/1151, Havířov-Šumbark.

V jaké lhůtě bude žádost vyřizována?

V případě žádosti o uplatnění vašich práv uvedených výše bude vám informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu; v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu však lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech pro takové prodloužení vám bude odeslána informace ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti.

V případě, že správce nepřijme opatření, o která žádáte, bude vám odeslána informace o této skutečnosti bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti, a to včetně důvodů nepřijetí opatření. V takovém případě máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Veškeré vaše žádosti k uplatnění práv dle předchozího textu budou vyřizovány bezplatně. Pouze v případě, kdyby byly vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce.

 


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2020.

Nadcházející akce
Archiv novinek