Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete

Akce 2013/2014

Turnaj v malé kopané O pohár Pujmanky


Dne 6. 6. 2014 proběhl turnaj v malé kopané, družstvo A získalo 1. místo a družstvo B 3. místo.

Havířov v květech

Letošního průvodu, který měl téma NA SELSKÉM DVOŘE, se zúčastnili žáci 1. stupně – z 2. A, 2. B, 3. A, 3. B a 5. B.

Děti měly na sobě trička s motivy domácích zvířat, masky a v rukou slunečnice. Doprovodily je paní učitelky Dana Skácelová a Jarmila Piechová. Všechny děti byly velmi zodpovědné, trpělivé a hodné, střídaly se v nesení transparentu s názvem naší školy a zdravily diváky, kteří sledovali průvod z chodníku, heslem - ZVÍŘÁTKA MY MÁME RÁDI, JSOU TO NAŠI KAMARÁDI.

Poděkování patří i rodičům, kteří je přivedli na seřadiště a opět si je vyzvedli po ukončení. Někteří z nich se zařadili do průvodu a absolvovali celou trasu s dětmi i paní učitelkami.

Moc jim děkujeme!

Vietnam podruhé.

 4.6.2014 jsme uskutečnili pokračování našeho projektu Vietnam. V první půlce jsme spolužákům podali geografické zajímavosti, které pak mohli využít v testu nebo soutěži "otázka - odpověď".
   V druhé části jsme přivítali naši bývalou spolužačku Veroniku Krejčí, která loňské prázdniny prožila u své rodiny ve Vietnamu. O tom, co viděla a prožila, nám poutavě vyprávěla, dovedla zodpovědět i zvídavé otázky žáků.
   A tak jsme se všichni příjemně pobavili. Nahlédli jsme do života lidí, které vlastně známe jen jako obchodníky, do života v zemi která je jim domovem.

Školní výlet 7.B, 20.5.2014

Třída 7.B vyrazila na školní výlet. Výběr padl na Dinopark, a tak si sedmáci zahráli na zvídavé děti.
Počasí nám přálo, dinosauři vzorně poslouchali a nezlobili, na rozdíl od některých z nás.
Velký úspěch sklidil "vláček" a jeho pan řidič, kterému jsme s radostí zatleskali za jeho bezpečnou jízdu "druhohorami".
Také "skořápky" a zvláštní "vozítka" pobavily.
Výlet se podařil. Příští rok vyrazíme někam dál !

Školní výlet 1. B

29. května 2014 navštívila třída 1. B  Kotulovu dřevěnku. Děti se seznámily s lidovým bydlením z přelomu 19. a 20. století.  

Prohlédly si světnici, stodolu a větrný mlýnek. Některé děti nevěřily, že i tak se kdysi žilo…

I když  nám počasí  moc nepřálo, výlet nám přinesl mnoho nových zážitků, zkušeností a vědomostí.

Sportovní dopoledne

Dne 9. 5. se konal sportovní projektový den, kterého se zúčastnili  žáci 2. stupně.

  Projektový den „Ropa – Poklad z hlubin“ - konal se dne 2. 5. 2014

  Celý den byl velmi zajímavý a poučný. Týkal se především ropy. Zhlédli jsme film“Ropáci“. Tento film ukazoval na znečištěné ovzduší a prostředí. Ve filmu byl také „živočich“, který měl rád znečištěné ovzduší, a proto „nikdy nebude v červené knize ohrožených druhů.“ Po filmu jsme obcházeli různá stanoviště. Nejprve jsme vyráběli sochu Ropáka z pet lahví, sáčků, kelímků, atd. Další stanoviště se zabývalo ropou ve světě. Dozvěděli jsme se, že v ČR jsou dva ropovody a nejvíc ropy se těží v Saudské Arábii a v Rusku. Poté jsme na počítačích hledali spotřebiče v domácnosti, které nejvíce spotřebují elektřinu (W). Poté jsme navštívili chemii, kde jsme vyráběli ropu. V dalším stanovišti jsme třídili druhy plastů. Pak jsme navštívili dvě stanoviště v tělocvičně. Jako první úkol jsme museli postavit „potrubí“, aby ropa (víčko“) propadlo. Potom jsme se museli přepravit přes „moře“ tankerem, aby nikdo nespadl. Poté jsme skládali obrázek (puzzle). Dále jsme museli přepravit víčka „ropu“ přes moře. Na dalším stanovišti jsme sestavovali tabulku historie. Tento projektový den se nám líbil, byl naučný a dozvěděli jsme se plno zajímavostí. Dotklo se nás to, jak jsme viděli lidi ničit prostředí a ovzduší. Z tohoto projektového dne jsme si uvědomili, že máme recyklovat věci, neničit přírodu. Konec.

  N. A. Novotná, K. Muroňová

  Hlavním tématem projektového dne byla ropa. Programem dne byl film „Ropáci“, a různá jiná stanoviště. Film „Ropáci“ povídal o živočiších žijících u ropy a výparech této kapaliny. Hlavním námětem filmu byla myšlenka zlepšit životní prostředí. Ve filmu zněla věta „Ropáci nikdy nebudou v červené knize ohrožených druhů“. Toto spěje k tomu, že se svět nikdy nezmění a životní prostředí bude vždy dobré pro tyto živočichy. 

  Celkem bylo 8 stanovišť, stanoviště byla zajímavá v tom, že každé bylo zaměřeno ekologicky a naučně, ale všechny měly společné to, že se v nich hovořilo o životním prostředí (plasty, ropa). Zajímavým stanovištěm bylo stanoviště v TV, kde jsme s učitelem Romanem Fojtíkem a Davidem Hubeňákem dělali čtyři aktivity: 1. Ropovod, kde se jednalo o slepení rozstříhaných trubek a prohození víčka (ropy) přes tento „ropovod“. 2. Tanker – skupinka se musela dostat přes „moře“ pomocí dvou dřevěných obdélníků. 3. Poskládat rozstříhaný obrázek podle vzoru. 4. Převést krabice s víčky (tzv. tankery), pod kterými byly pet láhve, pomocí nichž jsme se museli dostat na druhou stranu tělocvičny, aniž by nám vypadlo víčko. Toto stanoviště bylo nejzábavnější. I ostatní stanoviště byla poučná a zajímavá, proto žádné nám nepřipadá zbytečné ani nudné. Většinu žáků tento Projektový den bavil, protože jsme se dozvěděli zajímavé věci o historii, složení, vytváření ropy a nové věci o životním prostředí. Velmi se těšíme na další projektový den.

  R. Richtr, M.Kučerák

  Den Země

  25. dubna 2014 se žáci naší školy zapojili do každoročního mezinárodního projektu Den Země. Při příležitosti oslav proběhly na 1. stupni programy jednotlivých tříd, žáci 2. stupně se zúčastnili akce města, která se tak, jako každý rok, konala na náměstí Republiky. Pro všechny žáky byl připraven bohatý program, plný zábavy i poučení. Žáci 7. ročníku si také zasoutěžili, a to ve vědomostní soutěži Stromy mezi domy a v adrenalinovém soupeření Adam a Eva.

  I ten, kdo nesoutěžil, si na náměstí mohl najít mnoho aktivit podle svého zájmu. Nenudil se jistě nikdo. Navíc nám přálo i počasí, takže se den vydařil.

  Den Země s prvňáčky

  Letošní svátek "Den Země" jsme oslavili v pátek 25. 4. velkou procházkou do Pežgovského lesa. 

  Děti se kochaly krásou a vůní rozkvetlých ovocných stromů, naslouchaly koncertu zpěvných ptáků a názornou ukázkou si osvojily tyto pojmy: smíšený les, lesní cesta, lesní pěšina, lesní školka, palouk, paseka, krmelec, posed a naučily se bezpečně rozeznat borovici, smrk a modřín.

  Vedle těchto krás si však nešlo nevšimnout zavrženíhodné "práce" vandalů - polámané větve keřů i stromů a množství odpadků. Tento nešvar všechny děti odsoudily a navzájem se ujišťovaly, že ony vandaly nikdy nebudou. O naši Zemi se budou starat a nikdy jí nebudou chtít ublížit.

  Celá akce se velmi vydařila, děti se zájmem pozorovaly všechno, co viděly tak neobvykle zblízka a uvědomily si, jak je důležité o naši Zemi pečovat.

  Velikonoční jarmark.

  Tak jako každý rok pořádali žáci a učitelé Základní školy Marie Pujmanové tradiční Velikonoční jarmark.

  Vestibul školy se zaplnil kraslicemi, beránky, kuřátky, jarními květinami a dalšími symboly Velikonoc. Vystavované předměty zhotovili pod dohledem vyučujících a vychovatelek vlastníma rukama žáci naší školy. Pilně pracovali zejména ti nejmenší – žáčci 1. stupně a školní družina. Výrobky byly velmi pěkné, některé z nich neměly daleko do profesionální tvorby.

     Jarmark se prostě vydařil a určitě nebyl poslední. Pěkné tradice by se měly udržovat.

  PLAZI -  beseda.

  Pasování prvňáčků na čtenáře.

  Tradiční karneval se i v letošním roce povedl a u dětí měl velký úspěch.

  Ve dnech 3. - 4. února se konal zápis dětí do 1. tříd.

  Také v letošním školním roce se konal lyžařský výcvik žáků 7. ročníku.

  Dne 16. 12. se konal koncert, který byl milým zakončením Dne otevřených dveří. Moderování koncertu se ujaly žákyně 9.A, které celou akci pojaly v zábavnějším stylu.

  Dne 16. 12. se konal již tradiční vánoční jarmark, každý návštěvník si mohl zakoupit výrobky našich žáků.

  Na konci listopadu se v rámci Environmentální výchovy uskutečnily pracovní semináře "Bylinkování a Cesta chleba"pro žáky I. stupně.

  Plavání

  Třetí a druhé třídy mají povinné plavání. Pro děti je to příjemná a zdravá povinnost. Někteří začínají s obavou a velkým respektem, ale pod vedením zkušených trenérek je pro ně voda brzy příjemným prostředím.

   DNE 22 11. SE KONAL JIŽ TRADIČNÍ TURNAJ O POHÁR PUJMANKY. TURNAJ VYHRÁLO DRUŽSTVO ŽÁKŮ  9. TŘÍDY NAŠÍ ŠKOLY.

  Den poezie

  Dne 13.11.2013 se na naší škole uskutečnil Den poezie.

  Celý 2. stupeň se sešel v učebně hudební výchovy, abychom se podívali na úvodní prezentaci žákyň 9.A, ve které jsme si připomněli básníka Karla Hynka Máchu a jeho dílo. S jeho odkazem je totiž Den poezie spjat. Bylo to velmi zajímavé. Po prezentaci jsme se rozešli do tříd a začalo recitování. Žáci jednotlivých tříd si ve skupinkách navzájem recitují básně a také předvádějí prezentace o autorech svých básniček. Nervozita byla velká, ale všichni jsme to zvládli. V další části dne následovalo kreslení. Žádné graffiti nebo auta, ale to, co charakterizuje básničku, kterou jsme si vybrali. Po domalování všechny obr&aac ute;zky směřovaly k panu učiteli Hubeňákovi, aby vybral ty nejlepší. Všem se prezentace i recitování povedly, také obrázky byly výstižné a tento den se vydařil …

  žákyně Nikol Csibová, 6.A a Patricie Hrubošová, 6.B

   Beseda s Radimem Uzlem

   Beseda se známým sexuologem Radimem Uzlem se konala v učebně hudební výchovy.  Zúčastnili se jí žáci osmých a devátých tříd.

   A čeho se beseda vlastně týkala?  Radim Uzel se ve  svém  profesním  životě  věnuje  gynekologii a sexuologii.  Je také vysokoškolským pedagogem a regionálním politikem. Vede přednášky a besedy o sexuální výchově.  Vyprávěl nám některé zážitky,  které za svůj  dlouhý život prožil. Týkaly se sexuologie, ale bavili jsme se i o jiných věcech, např. o antikoncepci.

   Myslím si, že beseda byla nejen zajímavá, ale i poučná.  Žáci  mohli  klást  otázky,  na které je zajímala odpověď.  Pan  doktor  odpověděl na každou tak, abychom  tomu  rozuměli a  zároveň  abychom  se i  pobavili.

  Podle mě měla beseda úspěch.  Žáci se konečně dozvěděli  odpovědi  na své otázky.  Někteří  se  na ni i těšili.

  Kristýna  Bačáková, žákyně 9. A

  Podzim je tady a s ním naše DRAKIÁDA, setkání s draky se uskutečnilo 1. 11.

   Mezinárodní filmový festival Ekofilm  

  Žáci 8. A třídy se dne 4. 10. 2013 zúčastnili Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm  v Českém Těšíně a dalších doprovodných akcí jako Multioborový  ekosalon MESABiojarmark a navštívili fiktivní firmu Ekohotel, kde mohli poznat biopotraviny dosažitelné na našem trhu.

  Sportujeme s Šárkou Kašpárkovou

  To, že se děti nehýbou, nesportují a svůj volný čas tráví u počítače, je známá věc. Učitelé tělesné výchovy na Základní škole Marie Pujmanové v Havířově – Šumbarku to vzali za správný konec. Kdo jiný by měl děti seznámit s krásou sportu a přimět je k pravidelnému pohybu než sportovní hvězda nedávné minulosti, mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková?

      Spolu se svým partnerem a současně trenérem Pogánym přijeli do Havířova, aby žáky seznámili s projektem OVOV – Odznakem všestrannosti olympijských vítězů. A protože celý den se nesl ve znamení sportu, sešli se všichni ve sportovním na školním hřišti, aby si společně zasoutěžili a dosáhli co nejlepších výsledků v určených disciplínách. Kdy se například člověku podaří, aby mu při trojskoku z místa radil trenér mistryně světa? Kdy mu při rozcvičce předcvičuje medailistka mistrovství světa a olympijských her? Děti byly nadšené, a tak se snažily dosáhnout svého maxima, dokonce mnohé i překonat samy sebe.

     Po ukončení soutěžního dopoledne, vyhlášení vítězů a předání medailí následovala beseda, při které se žáci dozvěděli mnohé informace nejen o sportovní kariéře známé sportovkyně, ale i mnoho z jejího soukromí. Zjistili, že Šárka Kašpárková není nepřístupná a vzdálená sportovní hvězda, ale sympatická, milá a vtipná žena, která svůj život zasvětila sportu.

     Sportovní den s olympioničkou se vydařil, a i kdyby k pravidelnému sportování přivedl jedno jediné dítě, měl svůj velký význam.

                                                                                             Mgr. Romana Švábiková

  Den bez aut

  V pátek 20. září 2013 proběhl na 1. stupni projektový den pod názvem Den bez aut zaměřený na dopravní výchovu. Žáci si ve výuce ověřili své teoretické znalosti pravidel silničního provozu  a poté si je vyrazili prakticky vyzkoušet do terénu. Nejmladší žáci trénovali na dopravním hřišti při MŠ Mládí

  a naučili se bezpečně přecházet po přechodech pro chodce u školy. Starší žáci vyjeli do města, kde si své praktické zkušenosti vyzkoušeli na světelných křižovatkách a výuku spojili s poznáváním důležitých objektů ve městě, orientací ve městě a slušným chováním v dopravních prostředcích.

  Den bez aut se vydařil, tak zbývá jen popřát: Šťastnou cestu a vždy šťastný návrat!

  Noví prvňáčci.

  Dne 2. září 2013 zahájilo školní docházku 44 žáků. Prvňáčky čekaly krásné moderní třídy a dárečky. Děti se do školy těšily a my všichni jim přejeme úspěšný start do nové etapy života.

  Nadcházející akce
  Archiv novinek