Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete

Informace o středních školách

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ

Vážení rodiče,

chtěl bych Vás informovat, že dne 27. března 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 tak proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Podrobné informace najdete v příloze výše.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20

Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV (zadání, distribuci, zpracování a hodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

Zveřejnění kritérií a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na webových stránkách školy: do 2 dnů po přijímací zkoušce

Pro první kolo přijímacího řízení se podává přihláška na platném tiskopise (stanovuje MŠMT) řediteli střední školy:

u oborů s talentovou zkouškou může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky do 30. listopadu 2019 (podáním přihlášky není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku do oborů bez TZ);

do oborů bez talentové zkoušky může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky do 1. března 2020.

Součástí přihlášky - doklady stanovené vyhláškou, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti a další dokumenty dle kritérií.

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Ředitel rozhodne podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky.

 

Pozvánka k přijímací zkoušce

(1) Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky obsahuje zejména informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy, místu a čase konání přijímací zkoušky ve dvou termínech, obsahu přijímací zkoušky, označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána, formě přijímací zkoušky a seznam povolených pomůcek pro její konání.

(2) Pozvánku ke konání jednotné zkoušky nebo talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

(3) Pozvánka ke konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v náhradním termínu se zasílá uchazeči nejpozději 7 dní před konáním zkoušky

 

. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení.

 

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

(1) Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup

a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a

b) kritéria přijímacího řízení.

(2) Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím zahájením.

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).

v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí;

ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví:

jen vážné důvody (např. zdravotní); písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy; koná zkoušku v náhradním termínu

Ukončení hodnocení, oznámení zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet - min. 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí.

Ostatní obory: do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky.

Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel výsledky od

v určeném termínu

Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Zápisový lístek:

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek v základní škole

Postup při odevzdávání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí. U uchazečů s „ústavní výchovou“ může potvrdit ředitel příslušného zařízení. ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

 

 

DŮLEŽITÉ!!!

DO 5. LEDNA ŽÁK ODEVZDÁ VÝCHOVNÉ PORADKYNI LÍSTEK S NÁZVEM STŘEDNÍ ŠKOLY A KÓDEM OBORU, KTERÝ SI VYBRAL - 2 ŠKOLY NEBO 2 OBORY NA TÉŽE ŠKOLE

DO 10. ÚNORA ŽÁK OBDRŽÍ OD VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ VYTIŠTĚNOU PŘIHLÁŠKU, ZKONTROLUJE, ZDA JSOU VŠECHNY ÚDAJE V PŘIHLÁŠCE SPRÁVNÉ

BUDE VYTISKNUT ZÁPISOVÝ LÍSTEK

DO 1. 3. 2019 ODEVZDÁ ŽÁK NEBO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PŘIHLÁŠKU NA PŘÍSLUŠNÉ STŘEDNÍ ŠKOLE

K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽÍ POTŘEBNÉ DOKLADY - POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

 

Nadcházející akce
Archiv novinek