Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete

Školská rada

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

                  

Základní škola Havířov – Šumbark 

M. Pujmanové 17/1151  okres Karviná

 

   

Zápis o průběhu a výsledku hlasování

O volbě členů do školské rady při ZŠ M. Pujmanové 17 konané dne 20. 11. 2017 od 15:30 do 18: 00 hodin ve volební místnosti (vestibul školy).

 

 1. Složení volebního štábu:

  Mgr. Šárka Hareza

  Mgr. David Hubeňák

  Mgr. Roman Fojtík

   

   

 2. Návrhy kandidátů na člena školské rady:

 

z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

     

 • Lenka Kafoňková                             Havířov – Šumbark, Malířové 1152/2

 • Mgr. et Bc. Zdislav Krokosz            Havířov – Šumbark, Lidická 1155/56

 • Mgr. Dagmar Pavlisová                    Havířov – Šumbark, Lidická 1156/58

 

 

z řad pedagogických pracovníků

 

 

 • Mgr. Šárka Hareza                            Český Těšín, Hrabinská 21 A

 • Mgr. Jarmila Hrabalová                    Petřvald, Do Kopce 90

 

  

 1. Počet oprávněných voličů:

   

      zákonných zástupců nezletilých žáků                                         375 osob

    

      pedagogických pracovníků školy                                               31   osob

 

 

 1. Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků:

 

      zákonnými zástupci nezletilých žáků                                          128      ks

 

      pedagogickými pracovníky školy                                               28        ks

 

  

 1. Výsledky hlasování

 

 

Lenka Kafoňková                              Havířov – Šumbark, Malířové 1152/2             82   hlasů

Mgr. et Bc. Zdislav Krokosz             Havířov – Šumbark, Lidická 1155/56             107 hlasů  

Mgr. Dagmar Pavlisová                     Havířov – Šumbark, Lidická 1156/58             68   hlasů

 

zákonnými zástupci nezletilých žáků byli zvoleni členové školské rady:  

 

 

Lenka Kafoňková                              Havířov – Šumbark, Malířové 1152/2           82   hlasů

Mgr. et Bc. Zdislav Krokosz             Havířov – Šumbark, Lidická 1155/56           107 hlasů

 

 

pedagogickými pracovníky školy byli zvoleni členové školské rady: 

 

Mgr. Šárka Hareza                             Český Těšín, Hrabinská 21 A                      28 hlasů

Mgr. Jarmila Hrabalová                     Petřvald, Do Kopce 90                                28 hlasů

 

 

Podpisy členů volebního štábu:

 

 Podpis ředitelky školy:

  

Datum vyhotovení zápisu: 21. 11. 2017

Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná

 

 

Oznámení ředitelky školy

o době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do školské rady

Základní školy Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná

 

 1. Volby do školské rady při Základní škole Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná se uskuteční v pondělí 20. listopadu 2017 od 15,30 hodin do 18,00 hodin.

   

 2. Místem konání voleb je vestibul školy.

   

 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost.

   

 4. Hlasovací lístek volič obdrží ve volební místnosti.

   

 5. Kandidát na člena školské rady může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině.

   

 6. Tiskopis kandidátních listin je k dispozici v kanceláři školy ode dne 23. října 2017 a je ho možné vyzvednout každý pracovní den v době od 7,00 hodin do 15,00 hodin.

   

 7. Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 31. 10. 2017 k rukám ředitelky školy.

   

                                   

V Havířově 16. 10. 2017                                                                      Mgr. Alena Kubíčková

                                                                                              ředitelka školy

 

Oznámení o konání voleb do školské rady

 

Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná

  

 

Ředitelka školy v souladu s §167, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a volebním řádem školské rady vydaném Radou města Havířova svolává k volbám osoby oprávněné volit podle výše uvedených dokumentů.

 

Počet volených kandidátů:

Zákonní zástupci žáků a zletilí žáci:              2

Zástupci pedagogických pracovníků:            2

 

Termín konaní voleb:

Zástupci pedagogických pracovníků:                        20. 11. 2017 v 14.00 hodin

Zástupci zákonných zástupců a zletilých žáků:         20. 11. 2017 v době 15.30 – 18.00 hodin

 

 

Zajištěním průběhu řádných voleb pověřuji přípravný výbor ve složení: Mgr. Šárka Hareza, Mgr. Roman Fojtík, Mgr. David Hubeňák. 

 

            Oprávněné osoby z řad zákonných zástupců se dostaví v den konání voleb do příslušné kmenové třídy v budově školy, kde obdrží a vyplní hlasovací lístek. Volební urna bude umístěna ve vestibulu školy.

 

  

                                                                                  Mgr. Alena Kubíčková

                                                                                       ředitelka školy 

ŠKOLNÍ ROKY 2015/2016 A 2016/2017

1. zasedání ŠR konané dne 10. června 2015

 

Program jednání:

 1. Seznámení s jednacím řádem školské rady

 2. Seznámení s celoroční činností školské rady

 3. Projednání a schválení úprav ve Školním řádu

 4. Volba předsedy a zapisovatele ŠR

 5. Domluva na termínu schválení Výroční zprávy

 6. Diskuse, připomínky

 7. Usnesení

 

20. října 2015 členové ŠR svým podpisem vyjádřili souhlas se zněním Výroční zprávy za školní rok 2014/2015.

 

 2. zasedání ŠR konané dne 13. června 2016

 

Program jednání:

 1. Schválení dodatku ke stávajícímu ŠVP

 2. Seznámení školské rady s hodnocením ČŠI z května 2016 – Protokol o kontrole

 3. Návrhy změn ve školní družině

    

14. října 2016 členové školské rady byli seznámeni se zněním Výroční zprávy za školní rok 2015/2016 a svým podpisem vyjádřili souhlas.

 

 

 3. zasedání ŠR konané dne 27. června 2017

 

Program jednání:

                1. Schválení úprav Školního řádu pro školní rok 2017/2018

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Nové složení školské rady na období 2015 - 2017

 Ve volbách do školské rady byli z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

zvoleni tito členové:

      1. Mgr. Radmila Andrýsková

      2. Jitka Buchtová

Z řad pedagogických pracovníků:

      1. Mgr. Věra Mrázková

      2. Mgr. Ivana Plačková

Za zřizovatele pokračuje ve své funkci:

      1. Jiřina Mlčáková

      2. Bc. Lenka Smolíková Gabzdylová

 

Na 1. zasedání si členové školské rady zvolili 

předsedkyni: Mgr. Ivanu Plačkovou

 zapisovatelku: Mgr. Věru Mrázkovou

 

Dne 20. 10. 2015 školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o škole za školní rok  2014/2015.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Dne 22. 9. 2014 se sešli členové školské rady ve složení Markéta Ptáčková, Romana Švábiková, Lenka Smolíková-Gabzdylová, Yveta Opletalová, Kamila Bartošová a Jiřina Mlčáková, aby se seznámili s Výroční zprávou školy za školní rok 2013/2014. Všichni výše jmenovaní zprávu bez výhrad schválili.

 

Zapsala: Markéta Ptáčková, předseda školské rady

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Dne 26. 8. 2013 se konalo zasedání školské rady s tímto programem:

 

1. Schválení úpravy Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

                        (RVPZV), který nabývá účinnosti 1.9.2013.

2. Zahrnutí projektu Pohybová výchova do RVPZV.                     

 

 

Dne 23. 9. 2013 školská rada schválila Výroční zprávu o škole za školní rok 2012/2013.

 

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Dne 10. 10. 2012 se konalo zasedání školské rady s tímto programem:

1. Schválení Výroční zprávy o škole za školní rok 2011 - 2012

2. Informace o oblastním telefonním seznamu ETER

3. Různé - notýsky pro 1. a 2. třídu

Členové školské rady schválili dne 31. 8. 2012 úpravy školního řádu na školní rok 2012 - 2013, které byly projednány a schváleny na 1. pedagogické radě dne 31. 8. 2012.

Zapsala: Markéta Ptáčková

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Dne 21. 11. 2011proběhly volby členů do školské rady

Z pedagogických pracovníků kandidovaly :

Mgr. Markéta Ptáčková 23 hlasů

Mgr. Romana Švábiková 22 hlasů

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků kandidovaly:

Kamila Bartošová 79 hlasů

Yveta Opletalová 78 hlasů

Andrea Rychtaříková 30 hlasů

Lenka Studníková 72 hlasů

Dagmar Štulová 35 hlasů

 

Novou školskou radu budou tvořit tito členové:

Za pedagogické zaměstnance:

Mgr. Markéta Ptáčková

Mgr. Romana Švábiková

 

Z řad zákonných zástupců:

Kamila Bartošová

Yveta Opletalová

 

Za zřizovatele:

Jiřina Mlčáková

Bc. Lenka Smolíková Gabzdylová


 

Dne 21. 2. 2012 proběhlo 1. zasedání školské rady v novém složení.

Ředitelka školy představila jednotlivé členy. Proběhla volba nového předsedy a zapisovatele.

Hlavním bodem programu bylo projednání jednacího řádu.

Další schůzka nové školské rady je naplánována na květen.


 

Zápis z voleb zástupce do konkurzní komise dne 27. 3. 2012

Dne 27. 3. 2012 proběhlo veřejné hlasování zástupce školské rady do konkurzní komise. Zúčastnilo se 5 členů školské rady. Jednomyslně všemi hlasy byla zvolena Mgr. Romana Švábiková.

Členové školské rady:

Mgr. Markéta Ptáčková

Mgr. Romana Švábiková

Bc. Lenka Smolíková – Gabzdylová

Kamila Bartošová

Yveta Opletalová

Jiřina Mlčáková - omluvena


 

Kontaktní adresa:

Mgr. Romana Švábiková, bytem Havířov – Suchá, Prachatická 76

e – mail: Romana.Svabikova@zs-pujmanove-havirov.cz

Prezenční listina uložena ve složce školské rady.

Zapsala: Kamila Bartošová




 

Dne 13.10.2011 se konalo zasedání s tímto programem:

1. Schválení Výroční zprávy o škole za školní rok 2010/2011

2. Hodnocení činnosti školské rady v uplynulém volebním období

3. Informace o přípravě voleb nové školské rady, které se uskuteční 21.11.2011

Příští zasedání svolá nově zvolená rada


 

Dne 26. 10. 2010 se konalo zasedání s tímto programem:

1. Schválení Výroční zprávy o škole za školní rok 2009/2010

2. Seznámení s průběhem a výsledkem periodického hodnocení ředitelky školy

Příští zasedání se uskuteční v květnu nebo v červnu 2011.


 

Dne 22. září 2010 se uskutečnila mimořádná schůze školské rady, která schválila, aby se Mgr. Jitka Paláčková zúčastnila periodického hodnocení ředitelky školy.


 

Dne 16. 6. 2010 se uskutečnilo zasedání s tímto programem:

1. Schválení Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dříve Klasifikační řád)

2. Různé – žáci zaplatí používané pracovní sešity

3. Usnesení, závěr

Příští schůze se uskuteční v říjnu 2010.


 

Dne 18. 6. 2009 se uskutečnilo zasedání s tímto programem:

1. Zahájení, schválení programu

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ŠR

3. Seznámení s dodatky a připomínkami ke školnímu řádu

4. Různé

5. Usnesení, závěr

Příští zasedání se uskuteční v říjnu 2009.



 

Dne 21. 10. 2009 se uskutečnilo zasedání s tímto programem:

1. Schválení Výroční zprávy o škole za školní rok 2008/2009

2. Různé

3. Usnesení, závěr

Příští schůze se uskuteční v květnu nebo červnu 2010. 

 

1. zasedání školské rady se konalo 15. 12. 2008

Na programu byl jediný bod - volba předsedy, do této funkce byla zvolena paní Jana Kuchrýková, zástupce rodičů.

Školská rada bude pracovat ve složení Jana Kuchrýková, Marcela Fojtů,za rodiče a Mgr. Pavel Lukašík, Mgr. Jitka Paláčková,za učitele a Mgr. Roman Fojtík a paní Jiřina Mlčáková, za zřizovatele.

Příští zasedání školské rady se bude konat 23. 6. 2009 v 15,30h.

Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná

tel. 596831005 IČO 48805475 skola@zs-pujmanove-havirov.cz

739655382

Zápis o průběhu a výsledku hlasování

o volbě členů do školské rady při ZŠ M. Pujmanové 17 konané dne 20. 11. 2008

od 16:00 do 18:00 hodin ve vestibulu školy.

1. Složení volebního štábu: Mgr. Viera Murasová

Ivana Juřenová

Mgr. Dana Tyllová

2. Návrhy kandidátů na člena školské rady:

zákonných zástupců nezletilých dětí:

Marcela Fojtů Havířov – Šumbark, Pujmanové 8

Jana Kuchrýková Havířov – Šumbark, U Tesly 7

Irena Slívová Havířov – Šumbark, Šípková 5

pedagogických pracovníků školy:

 

Mgr. Pavel Lukašík Havířov – Podlesí, Okrajová 17

Mgr. Jitka Paláčková Havířov – Město, Fibichova 7

Mgr. Hana Polaufová Havířov – Podlesí, Okrajová 25

Mgr. Markéta Ptáčková Šenov 1061

3. Počet oprávněných voličů:

zákonných zástupců nezletilých žáků

pedagogických pracovníků 27 osob

4. Počet platných hlasovacích lístků:

zákonných zástupců nezletilých žáků 178 ks

pedagogických pracovníků 27 ks

5. Výsledky hlasování:

zákonní zástupci nezletilých žáků získali:

 

Marcela Fojtů 135 hlasů

Jana Kuchrýková 111 hlasů

Irena Slívová 106 hlasů

zvoleni byli:

Marcela Fojtů 135 hlasů

Jana Kuchrýková 111 hlasů

pedagogičtí pracovníci získali:

Mgr. Pavel Lukašík 20 hlasů

Mgr. Jitka Paláčková 23 hlasů

Mgr. Hana Polaufová 3 hlasy

Mgr. Markéta Ptáčková 5 hlasů

Podpisy členů volebního štábu:

Datum vyhotovení zápisu: 21. 11. 2008

Zasedání školské rady konané dne 22.10.2008

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání školské rady

3. Návrh rozpočtu na r. 2009

4. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy ve škol. roce 2007/2008

5. Hodnocení činnosti školské rady v průběhu volebního období

6. Informace o přípravě voleb nové školské rady

7. Usnesení, závěr

Volby do školské rady se uskuteční 20.11.2008

Ustavující zasedání nové školské rady svolá ředitel školy do 30 dnů od vyhlášení

výsledků voleb.


 

Školská rada na naší škole pracuje ve složení:

 

Předseda:Mgr. Pavel LukašíkMístopředseda:Irena SlívováČlenovéMgr. Jitka Paláčková Ing. Petr Špok Anna Tamášová Jiřina Mlčáková
Dne 30.8.2007 se uskutečnila schůze Školské rady s tímto programem:

 

1. Zahájení, schválení programu.

2. Kontrola a usnesení z minulého zasedání ŠR.

3. Informace ředitelky školy o připravenosti školy na školní rok 2007/2008

4. Školní vzdělávací program.

5. Usnesení, závěr

 

Školská rada vzala na vědomí předložený návrh Školního vzdělávacího programu a doporučila jeho užívání při výuce.

Další schůze je naplánována na 17.10.2007.


Dne 17.10.2007 se uskutečnila schůze Školské rady s tímto programem:

 

1. Zahájení, schválení programu.

2. Kontrola a usnesení z minulého zasedání ŠR.

3. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2006/07.

4. Schválení Vlastního hodnocení školy.

5. Různé.

6. Usnesení, závěr

 

Příští zasedání ŠR bude 14.5.2008 ve 14 hodin v ředitelství školy.

Dne 14.05.2008 se uskutečnila schůze Školské rady s tímto programem:

1. Zahájení, schválení programu

2. Doplnění školské rady

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání školské rady

4. Různé

5. Usnesení, závěr

Další schůze je naplánována na 26.08.2008.

Dne 26.08.2008 se uskutečnila schůze Školské rady s tímto programem:

1. Zahájení, schválení programu

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání školské rady

3. Informace o připravenosti školy na školní rok 2008/2009

4. Dodatky a úpravy Řádu školy

5. Usnesení, závěr

Další schůze je naplánována na 22.10.2008.

Nadcházející akce
Archiv novinek