Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete

Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

 

Hlavním posláním školní družiny (dále jen ŠD) je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohled nad žáky a dobrovolnou přípravu na vyučování.

Do ŠD jsou žáci přihlášeni k pravidelná docházce, která je určena pro žáky 1. stupně základních škol, v souladu se zněním zákona č.561/2004, dle vyhlášky č. 74/2005 Sb.

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Činnost družiny

 • Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků ZŠ M. Pujmanové
 • Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.  
 • Družina organizuje zájmové vzdělávání pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. 
 • Práce ve školní družině zahrnuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost s využitím otevřené nabídky spontánních činností.
 • Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Přihlašování, odhlašování žáka

 • Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné přihlášky s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny – přihlášky eviduje každá vychovatelka ve svém oddělení
 • O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce.
 • Činnost školní družiny je určena pro žáky prvního stupně.
 • Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny oznámí rodiče písemnou formou vychovatelce ŠD. Odhlašovací lístek je k dispozici u vychovatelky.
 • vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vychovatelky ŠD.

Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

 

 

2. Provoz školní družiny

Po 6:00 – 7:50     11:30 – 16:00 hod 

Út 6:00 – 7:50     11:30 – 16:00 hod

St 6:00 – 7:50    11:30 – 16:00hod

Čt 6:00 – 7:50    11:30 – 16:00 hod

Pá 6:00 – 7:50    11:30 – 16:00 hod.

 • V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna v případě zájmu rodičů, a to při minimálním počtu 10 přihlášených žáků.
 • Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy. 
 • K činnosti ŠD je možno využívat tělocvičnu, školní hřiště, nádvoří školy učebnu informatiky a RV, keramickou dílnu, školní kuchyňku.
 • Počet oddělení: 4
 • Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků.

3. Docházka do ŠD

 • Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6:00 do 7:30 hod.  
 • Do budovy školy žáci vchází pomocí zazvonění na dané oddělení.
 • Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky včetně čepic (kšiltovek) v šatních skříňkách. Přezují se do obuvi, která nemá černou podrážku špinící linoleum, šatní skříňku uzamknou a ihned odcházejí do ŠD
 • Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na přihlašovacím lístku.
 • Bez písemné omluvy od zákonného zástupce je účast v zaměstnáních ŠD povinná.
 • Za žáka, který se do ŠD nedostavil, vychovatelka nenese zodpovědnost. 
 • Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami. 
 • Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce. Pro vychovatelku je závazný čas odchodu dítěte uvedený v přihlášce do ŠD.
 • Mimořádný odchod je možný pouze na základě písemné žádosti (omluvenky) rodičů, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu, vyjádření o převzetí zodpovědnosti za dítě a podpis zákonného zástupce.
 • Provoz ŠD končí v 16:00 hodin.
 • Při nepřevzetí dítěte do stanovené doby odchodu ze ŠD v 16.10 hod. se vychovatelka bude snažit spojit se zákonnými zástupci. Pokud se to nepodaří, bude v 17.00 hod. kontaktovat policii ČR. Při opakovaném nevyzvedávání dítěte ve stanovenou dobu, zahájí jednání s ředitelem školy o vyloučení dítěte z docházky ŠD.

4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

 • Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly Vnitřního řádu ŠD a Školního řádu.
 • Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD. 
 • Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na přihlašovacím lístku. 
 • Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD, anebo AP.
 • Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned vychovatelce.
 • Při hrách v ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktním situacím.
 • K hrám, hračkám, knihám, zařízením a pomůckám se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení ŠD nahradí nebo zajistí opravu rodiče.  
 • Mobilní telefon smí žák použít jen s výslovným souhlasem vychovatelky.
 • Ve vnějších i vnitřních prostorách školy je zakázáno pořizovat audiovizuální záznamy. Nerespektování tohoto bodu bude považováno za závažné porušení Školního řádu a Řádu školní družiny.
 • Při opakovaném porušování řádu ŠD může ředitel školy rozhodnout o okamžitém vyloučení dítěte ze školní družiny. U ŠD základních škol nemá tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).

5. Zájmové útvary v ŠD

 • Kroužky organizované v rámci ŠD probíhají od Po do Čt. v době od 14.00 -15:30 hod. Činnost kroužků ŠD je zahájena od října a ukončena je v květnu daného školního roku.
 • Pokud žák navštěvuje kroužky, které nejsou organizované školní družinou, je zákonný zástupce žáka povinen tuto skutečnost písemně nahlásit paní vychovatelce, aby mohla žáka uvolnit z docházky ŠD a předat ho vyučujícímu, případně ho vyslat na daný kroužek.
 • Zájmové útvary v ŠD jsou sestavovány dle zájmu dětí. Vedou je vychovatelky ŠD Informace o zájmových útvarech získají žáci během září v ŠD a webu školy

6. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD 

 • Během pobytu v ŠD zodpovídá za bezpečnost žáků pedagogický pracovník, který dítě do svého oddělení či kroužku převzal dle „Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních" č.j. 29 159/2001–26.
 • Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.
 • Žák je povinen bezodkladně hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech či zdravotní problémy.
 • Při úrazu žáka vychovatelka - ošetří sama, zavolá rodiče, případně odbornou lékařskou pomoc a vše neprodleně zapíše do knihy úrazů

III. PRÁVA A POVINNOSTI DÍTĚTE ŠD

 • Dítě má právo na ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním. Má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, mravní a sociální rozvoj.
 • Na odpočinek a volný čas. 
 • Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. 
 • Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha.
 • Povinností dítěte je řádně docházet do ŠD a účastnit se vzdělávání dle ŠVP ŠD.
 • Osobní předměty (aktovka, cvičební úbor apod.) si berou s sebou do oddělení ŠD.
 •  Věci v šatně SD si ukládají do svých skříněk, předměty a věci, které je možno ztratit, nebo zaměnit, musí mít žáci řádně označeny (podepsány).
 •  Ztrátu nebo záměnu musí neprodleně nahlásit vychovatelce ŠD.
 •  Za předměty a hračky, které nepatří do inventáře ŠD, ŠD nezodpovídá.
 • Žáci přicházejí do ŠD čistí a upravení, myjí si ruce po použití WC, před jídlem, po návratu z hřiště.
 • Jakmile žák přijde do oddělení ŠD, nesmí je bez dovolení opustit.
 • Každý žák je povinen řídit se pokyny vychovatelky ŠD a vnitřním řádem ŠD.
 • Žák šetří zařízení SD, svévolně nepoškozuje školní majetek, šetří hračky, knihy a jiné pomůcky. Pečuje o čistotu v ŠD a zachovává všude pořádek.
 • Veškeré škody, které žák ŠD způsobí úmyslně, musí nahradit.
 • Žák respektuje pokyny všech zaměstnanců školy. 
 • Žáci se aktivně účastní práce ŠD a její vzorné reprezentace na veřejnosti.

IV.PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCU

 • Zákonní zástupci žáka jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy. 
 • Zákonní zástupci se na vyzvání osobně zúčastní projednání závažných otázek týkajících se dítěte. Při nespolupráci škola oznámí tuto skutečnost sociálně právnímu odboru. 
 • Zákonní zástupci informují školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte. 
 • Stravování žáků zajišťuje školní jídelna. Tato má zavedený automatický systém úhrady stravného, proto je nutné mít zakoupený bezdotykový čip a zavedenou bezhotovostní úhradu (inkasní způsob).
 • Odhlašování obědů dítěti v případě jeho nepřítomnosti provádí zákonní zástupci u vedoucí školní jídelny osobně či telefonicky — č. tel. 59 680 25 37.

Telefonní čísla ŠD:

Mobil:732339972

Pevná linka:59683005

1. odd. vychovatelka Hejtmánková Hana

2. odd. vychovatelka Cakóová Lenka

3. odd. vychovatelka Bolková Petra

4. odd. vychovatelky Bezdíčková Radka, Šebestová Romana

 

Telefonickou formou nelze uvolňovat žáky z docházky ŠD.

Rodiče mají právo a možnost se informovat o chování svého dítěte u příslušné vychovatelky ŠD.

 S Vnitřním řádem ŠD jsou zákonní zástupci dětí, prokazatelně seznámeni při zápisu do ŠD a tento platí po celou dobu docházky dětí do ŠD. Je rovněž vyvěšen na internetových stránkách školy: www.zsph.cz

V případě změn ve VŘ jsou zákonní zástupci žáků opětovně prokazatelně seznámeni.

V.POVINNOSTI A PRÁVA ZAMĚSTNANCU ŠKOLY

 • Pro pedagogické pracovníky a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, organizačním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství.
 • Všichni pracovníci plní úkoly dané plánem školy pro školní rok a úkoly dané týdenním plánem práce. Do školy přicházejí včas. Případný pozdní příchod omluví ihned vedení školy. Všechny pracovníky školy uvolňuje za jakýmkoliv účelem ředitel školy. Zastoupení zařizuje zástupkyně ředitele školy. 
 • Nemůže-li se pracovník dostavit do zaměstnání, je povinen to neprodleně oznámit vedení školy.
 • Pracovník má nárok na volno s náhradou mzdy k vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení na nezbytně nutnou dobu, pokud je nebylo možno provést mimo pracovní dobu. 
 • Věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí a dětem se zdravotními problémy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a na sdělení rodičů o dítěti
 • Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. 
 • Dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. 
 • Odchod s žáky na plánovanou akci mimo školu hlásí předem vedení školy.
 • Není dovoleno v době vyučování posílat žáky mimo budovu školy k vyřizování soukromých i služebních záležitostí učitelů.

Vychovatelé zapisují do třídnice každou vyučovací hodinu a kontrolují docházku. 

 • K vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze vyhrazené a schválené vařiče. 
 • Všechny problémy týkající se kázně je třeba řešit ihned s třídním učitelem.
 • Každý z pracovníků školy, který otevírá pomocí elektrického vrátného vchod do školy, je povinen přesvědčit se, kdo do školy přichází a za jakým účelem. 
 • Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání ponorných elektrických vařičů. 
 • Vychovatel dbá na to, aby kabinet v době, kdy se v něm nezdržuje, byl uzamčen. 
 • Pracovník školy je povinen podrobit se vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiného omamného prostředku. Pokyn k vyšetření je oprávněna dát ředitel školy.

VI. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Výši úplaty za zájmové vzdělávání určuje dle nákladů na provoz ŠD ředitel školy.
 • Úplata za zájmové vzdělávání je stanovena na 150,00 Kč za každého žáka přihlášeného do ŠD.
 • Platba na každý měsíc je vybírána inkasním způsobem vždy k 20 měsíci předcházejícím. 
 • Pokud nedojde k úhradě nejpozději do konce předcházejícího měsíce, nebude žákovi služba zájmového vzdělávání poskytována.
 • Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. a podle zákona č. 110/2006 o životním a existenčním minimu v platném znění může rozhodnout ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku, a to v případech, že:
 • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
   • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,
   • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře.
 • Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích – tzn. doloží písemně příslušné potvrzení o jeho vyplácení. Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.         

Platnost: od 1. 9. 2022                                                 
Hana Hejtmánková
vedoucí vychovatelka 


Dodatek ŠVP školní družiny

Ve školním roce 2015/16 je Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1157 okres Karviná zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“ Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny. 

Pokusné ověřování bude probíhat v rámci školní družiny a bude organizováno 1x týdně pro skupiny žáků 1. až 3. ročníku. Pohybové aktivity budou probíhat podle plánu školní družiny ve středy od 13,15 do 14,00 hodin. 

Informace o organizaci a průběhu pokusného ověřování budou průběžně uveřejňovány na  nástěnce školní družiny a na webu školy. 

V Havířově 1. 9. 2015

Nadcházející akce
Archiv novinek