Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete

Řád školní jídelny

VNITŘNÍ   ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY 

Obecná ustanovení

 

Školní stravování je poskytnuto žákům dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 107/2005 Sb., (vyhláška o dietním stravování) včetně následných změn a doplňků, a dalších právních předpisů souvisejících se školním stravováním. Školní jídelna zabezpečuje rovněž stravování zaměstnanců školy a cizích strávníků. Výdej obědů pro cizí strávníky probíhá ve vyhrazenou dobu.

 

Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.

 

1. Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců

 

1.1 Práva strávníků

 • žákům se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich        pobytu ve škole

- využívat stravovací služby a informace týkající se školního stravování

 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, právo na život ve zdravém životním prostředí - ochrana před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománie

- nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla

 • strávníci mají právo, aby se s jejich osobními údaji, které poskytnou za účelem školního či     závodního stravování zacházelo co nejbezpečněji a nebyly zneužity k jiným účelům, než    k jakým byly školní jídelně poskytnuty

 

1.2 Povinnosti strávníků

- dodržovat pravidla společenského chování, pravidla stolování a hygieny

- nedopouštět se projevů rasismu a šikanování

- plní pokyny pedagogického dozoru, popřípadě dalších oprávněných osob

- dbají především na čistotu rukou a čistotu pracovního oděvu vzhledem k předcházejícím    činnostem

- před odchodem z jídelny odevzdají použité nádobí, příbory a tácy na vyhrazené místo

- kromě ovoce neodnášejí vydané jídlo ze školní jídelny, je určeno ke konzumaci v jídelně 

 • do prostor školní jídelny vstupují v doprovodu pedagogického pracovníka

 

1.3 Práva zákonných zástupců

- vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo u ředitele    školy

 

1.4 Povinnosti zákonných zástupců

- informovat o změně zdravotní způsobilosti a o zdravotních obtížích žáka vztahujících se       ke školnímu stravování 

- včas zajistit úhradu stravného, a to formou přímé platby nebo bezhotovostním bankovním převodem formou inkasa

 • zákonní zástupci žáků nemají do školní jídelny v době výdeje školních obědů volný vstup

 

2. Bezpečnost a ochrana zdraví strávníků 

 

- informace, které zákonný zástupce poskytne o svém dítěti – strávníkovi (zdravotní způsobilost     atd.), jsou důvěrné a všichni pracovníci školského zařízení se řídí zákonem číslo 101/2000 Sb.      o ochraně osobních údajů a Směrnicí ředitele školy o ochraně osobních údajů

- v jídelně je zajištěn po celou dobu provozu školní jídelny pedagogický dozor prostřednictvím     pedagogického pracovníka, který dbá na plnění Vnitřního řádu školní jídelny

- žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví ostatních spolužáků, pracovníků školy i ostatních     strávníků

 • žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny - žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém     počínání mají na paměti nebezpečí úrazu
 • zdravotní indispozici, případný úraz žák neprodleně oznámí pedagogickému dozoru

 

3. Pedagogický dozor

 

- je zajišťován pedagogickým pracovníkem, který dbá na bezpečnost žáků, dodržování zásad     společenského chování a stolování

- vydává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a stravovacích návyků

- organizuje odběr stravy a bezpečnost prostředí, dbá na to, aby po sobě strávníci zanechali čisté     stoly a podlahu

- strávníci se mohou v případě potřeby obracet na pedagogický dozor

 • poskytne potřebnou péči při každém úrazu, poranění či nehodě, uvědomí vedení školy   a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného v doprovodu pověřené osoby – reguluje osvětlení a větrání, po ukončení výdeje stravy zajistí zhašeni osvětlení školní jídelny

- sleduje odevzdání nádobí, příborů a táců strávníky 

- sleduje způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy      upozorní vedení školy, které ve spolupráci s vedoucí školní jídelny sjedná nápravu

 • zamezuje vstupu rodičů žáků do školní jídelny. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky     probíhá ve vyhrazenou dobu

- pedagogický pracovník, který vykonává poslední dozor, po skončení výdeje školní jídelny    zajistí zavření oken a zajistí vypnutí osvětlení

 

 

4. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

- je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, (alkohol, cigarety,        drogy) v areálu školy a v prostorách školní jídelny

- projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,     kterých by se dopouštěli jednotlivě žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám,    jsou v prostorách celého školského zařízení přísně zakázány

 

5. Ochrana majetku

 

- strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním

- strávníci jsou povinni udržovat vybavení školní jídelny v pořádku a nepoškozené

- v případě nějaké vlastní nehody se strávníci postarají o její bezpečný úklid, vždy ve spolupráci     s pedagogickým pracovníkem vykonávající pedagogický dozor; úklidové náčiní, nacházející    se ve školní jídelně, je určeno speciálně na stoly a zvlášť na podlahu

 • strávníci okamžitě oznámí pedagogickému dozoru zjištěné závady na majetku školní jídelny  

 

6. Zajištění školního stravování

 

a) Školní jídelna zajišťuje stravování v tuto výdejní dobu:

 

 • 11:00 – 14:00, z toho 

11:00 – 11:15 cizí strávníci na talíř, jídlonosiče cizí strávníci a rodiče nemocných žáků     1.den nemoci.

11:15-11:30 desinfekce prostor po cizích strávnících

     11:30 – 13:45 žáci a zaměstnanci školy

 

 

b) Ředitel ve spolupráci s vedoucí školní jídelny vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče –       způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění       žáků, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dále na školních        webových stránkách   www.zsph.cz  . V souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. a dalších změn a        doplňků platí, že:

- první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole je považován za pobyt ve škole; žák               má nárok na oběd s dotovanou cenou

- od 2. dne nepřítomnosti již žák nemá nárok na stravu dotovanou státem.

Vedoucí školní jídelny je povinna s pomocí zástupkyň školy na konci měsíce zkontrolovat docházku žáka s koupeným stravným a označit dny, kdy žák neměl nárok na dotovanou stravu.

Částku dorovnávající cenu do plné výše obědu je povinna v následujícím období vybrat a odevzdat dle směrnice ředitele školy. 

 

b) Pro stanovení ceny za oběd je rozhodující věk strávníka, kterého dosáhne během aktuálního školního roku.

 

c) Vedoucí školní jídelny vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně na období nejméně 14 dní        předem. Zároveň je přístupný na školních webových stránkách. Změna jídelníčku a alergenů        vyhrazena.

 

c) Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke        konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání.

Vydané jídlo je určeno ke konzumaci jídelně, strávníci jej neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny – jogurty, tvarohové krémy, pudingy apod. - nemají být v balení z obchodu, ale vydávány v miskách.

Opačná situace může nastat pouze výjimečně při doplnění spotřebního koše.

 

d) Vedoucí školní jídelny věnuje pozornost dodržování základních hygienických pravidel       personálem školní jídelny. 

Případné pochybnosti konzultuje ředitel školy s personálem školní jídelny a orgány          veřejného zdraví (hygienické stanice).

 

7. Zajištění dietního stravování

 

Strávníkům, jejichž zdravotní stav vyžaduje podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotnických služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost stravovat se s omezením podle dietního režimu, se zajišťuje dietní stravování – dovozem.

Dietní strava je možno po dohodě nechat přivážet ze Zš Mládežnická, která tyto dietní obědy zajišťuje. A to bezlepkové a bezlaktózové stravování za těchto podmínek:

- výběr potravin, receptur, sestavování jídelního lístku a způsob přípravy je realizován pod dohledem nutričního terapeuta

- cena obědu v daném dietním režimu se liší od běžné ceny obědu vzhledem k použitým surovinám

- strávník doloží potvrzení výše zmiňovaného poskytovatele lékařských služeb o nutnosti dietního stravování

 

8. Rozsah služeb školního stravování

 

Jídelní lístek, společně se seznamem alergenů, je vyvěšen na nástěnce v jídelně a rovněž na webových stránkách školy www.zsph.cz

 

 

9. Výše finančního limitu na školní stravování

 

Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů podle vyhlášky číslo 107/2005 Sb.

Na základě dané vyhlášky jsou strávníci – žáci – zařazováni do věkových skupin po dobu celého školního roku (tj. od 1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosáhli níže uvedeného věku:

7 – 10 let, 11 – 14 let, nad 15 let.

 

10. Přihlašování a odhlašování obědů

 

Přihlášení strávníků k odběru školního oběda zajišťuje vedoucí školní jídelny. Strávník (žák nebo jeho zákonný zástupce) vyplní stravovací přihlášku.

Odhlášení strávníka na tentýž den lze na telefonních číslech 739 655 333, a to do 8:00 hod., na webovém portále www.e - strava.cz do 7:50 hod., přes mobilní aplikaci e-strava Ulrich. 

Volbu dle nabízeného menu z obědu č. 1 na oběd č. 2, lze provést telefonicky nejpozději den předem do 14:00 hodin a na webovém portálu www.e - strava.cz   nejpozději 1 pracovní den předem do 14:00 hodin.

Žáci mají nárok na dotovanou stravu v době pobytu ve škole. Onemocní-li žák, má nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci, následující dny mu již bude při neodhlášení obědu účtována nedotovaná cena za oběd.

 

11. Způsob platby stravného

 

Stravné lze hradit:

 1. bezhotovostně inkasem z banky – žáci i cizí strávníci
 2. v hotovosti od 7: 30 do 8:00 hodin prodejním okénkem v prostorách ŠJ, na konci měsíce vždy poslední 2 dny.
 3. Leták o prodeji je vyvěšen týden předem na hlavním vchodě školy a vchodu do jídelny
 4. zaměstnanci školy – bezhotovostně prostřednictvím inkasa v bance, nebo hotově v pokladně ŠJ
 5. cizí strávníci hotově v pokladně ŠJ v prodejní dny

Každý strávník je povinen si zakoupit čip, prostřednictvím kterého bude odebírat zakoupený oběd.

 

Součástí Vnitřního řádu školní jídelny je jako příloha číslo 1 Provoz a vnitřní režim školní jídelny.

 

V Havířově 1.9. 2022

 

Ing. Martin Irein

ředitel školy

 

 

Příloha číslo 1 - Provoz a vnitřní režim školní jídelny

 

 

 

Příloha číslo 1             PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 

 1. Obědy se vydávají žákům od 11:30 do 13:50 hod., není-li výjimečně stanoveno jinak. Do nosičů 11:00 – 11:20.
 2. V případě, že žák ztratí čip, musí si zakoupit nový. Pokud čip zapomněl doma, bude mu jídlo vydáno pouze po kontrole čísla čipu v systému na PC jídelny
 3. Do jídelny přicházejí žáci pod vedením učitele nebo vychovatele v přezůvkách. Aktovky si ukládají na příslušné místo – lavičky ve školní jídelně.
 4. Pokud žák neobědvá, nemá do jídelny přístup.
 5. Je vhodné, aby žáci dodržovali hygienické zásady a před jídlem si umývali ruce.
 6. Z důvodu bezpečného pohybu po školní jídelně respektují systém řazení při výdeji obědů.
 7. V jídelně se žáci chovají ukázněně a dodržují pravidla společenského chování (nepobíhají po jídelně, nepředbíhají se, nehlučí, dbají pravidel stolování).                       Řídí se pokyny učitelů, vychovatelů a pracovnic školní jídelny.
 8. Pokud žák sní svou porci, má možnost dostat bezmasý přídavek. Pokud je součástí oběda ovoce nebo moučník a žáci je nezkonzumují v jídelně, neznečišťují s nimi vnitřní prostory nebo okolí školy.
 9. Po jídle žák odnese použité nádobí k okénku. Poté ihned opustí jídelnu.
 10. Znečištění stolu nebo podlahy je žák povinen uklidit.
 11. Nemocným žákům se zakazuje vstup do jídelny. Obědy nemocných žáků mohou první den nemoci vyzvednout do nosičů rodiče nebo sourozenci žáka, ostatní obědy po dobu nemoci musí odhlásit. Jestliže rodiče nemocného žáka neodhlásí ze stravování, bude jim účtována od 2. dne plná cena obědu bez státní dotace. Výdej obědů je možný pouze do nádob k tomu určených. Oběd je určen k přímé spotřebě.
 12. Informace o prodeji obědů jsou měsíčně zveřejňovány ve vstupu do školní jídelny. Dodatečný prodej a také odhlášení obědu je možný denně 7:30 – 8:00 hod.

Termín posledních odhlášek je vždy předem nahlášen, například v případě konce školního roku. Úhrada nedotované stravy probíhá v prodejní kanceláři v době jejího provozu.

 1. Strávník má právo si odhlásit oběd ještě tentýž den do 8:00 hod. ráno, výjimku tvoří hromadné akce, výlety, exkurze apod., kdy je nutno oběd odhlásit do 8:00 hod. den předem.
 2. Dospělí strávníci jsou při pobytu v jídelně povinni působit výchovně.
 3. Strávník konzumuje vydanou porci v jídelně a nevynáší zbytky stravy mimo vyhrazený prostor.
 4. Zakoupený oběd musí být odebrán jednotně (buď konzumace celého obědu v jídelně, nebo celý do jídlonosiče).
 5. Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce v jídelně a na webu školy www.zsph.cz
 6. Cena stravného od 1. 9. 2022:

Dotovaná cena                  Nedotovaná strava – doplatek (režie):

                  7-10 let                                   30 Kč                              56 Kč

             11-14 let                                 32 Kč                              56 Kč

             15 let a více                            34 Kč                              56 Kč

 

 

Cizí strávníci – jídlonosič – 90 Kč; strávníci – konzumace v jídelně – 90 Kč.

 

Režijní a mzdové náklady pro školní rok 2022/23 činí 56 Kč/oběd. Při neodhlášení obědu chybějícího žáka je od druhého dne zákonný zástupce povinen tyto náklady doplatit.

Všichni strávníci používají při odběru stravy zakoupený čip.

Cena čipu činí 100 Kč –  záloha, pokud strávník čip vrátí nepoškozený a čistý, záloha se vrací.

 

Z bezpečnostních důvodů je zákaz vstupu rodičů do jídelny. Cizí strávník s platným stravovacím čipem se dostane do školní jídelny po průchodu vrátnicí pouze v určeném čase 11:00-11:30 hod. Toto opatření je z bezpečnostních důvodů – k zajištění ochrany dětí.

 1. Strávník má možnost některé dny (dle jídelníčku) možnost volby menu. Tuto volbu však musí provést pomocí internetu do 14:00 den předem, nebo u vedoucí ŠJ den předem do 14:00 hod. Pokud volbu neprovede nebo ji provede pozdě, za zvolené se považuje menu číslo 1.
 2. Úraz vzniklý v průběhu stravování žák hlásí ihned pedagogickému dozoru. Dozor ve školní jídelně vykonávají pedagogičtí pracovníci dle stanoveného rozvrhu, který je v jídelně vyvěšen.
 3. Žák má právo vznášet připomínky ke školnímu stravování u vedoucí školní jídelny,                        u třídního učitele nebo u ředitele školy.
 4. Cizí strávníci, kteří se stravují v jídelně, mají určené stoly a rovněž věšáky k odkládání svršků. Oběd uvařený ve školní jídelně je určen k okamžité konzumaci. Výdej obědů je pouze do nádob k tomu určených.
 5. Všichni strávníci mají nárok na 1 misku kompotu nebo salátu a na sklenici nápoje.
 6. Hmotnost pokrmu je stanovena normativem. Možný dotaz na stanovenou hmotnost porce zodpoví hlavní kuchařka školní kuchyně. Gramáže norem jsou vyvěšeny ve školní jídelně.
 7. Výběr a složení jídelníčku se řídí doporučením Ministerstva zdravotnictví 

č. j  30485/2015 Sb. Stravování dospělých strávníků je pouze doplňkové. 

 

 1. Strávník má možnost zaslat připomínky a podněty na mailovou adresu radka.petrzelkova@zsph.cz,

 

Směrnice nabývá platnosti 1. 9. 2022 a ruší předcházející směrnici ze dne 1. 9. 2021. 

 

V Havířově dne 30. 8. 2022

Ing. Martin Irein, ředitel školy

Nadcházející akce
Archiv novinek